Disclaimer

PRIVACYVERKLARING

1. Jouw recht op privacy

VZW Poliklinieken De Voorzorg hecht veel belang aan jouw privacy. Om onze activiteiten uit te voeren, verwerken we een aantal persoonlijke gegevens. VZW Poliklinieken De Voorzorg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring is bedoeld om je op een transparante en duidelijke manier te informeren over hoe er binnen onze organisatie precies omgegaan wordt met jouw persoonlijke gegevens. Zo wordt er onder meer verduidelijkt op welke manier je persoonlijke gegevens verwerkt worden en wat jouw rechten zijn.

We raden je aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens

VZW Poliklinieken De Voorzorg is de verantwoordelijke voor de verwerking van al je persoonlijke gegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en veiligheid van deze gegevens.

Je kan ons contacteren per brief of via mail:
VZW Poliklinieken De Voorzorg
t.a.v. Functionaris voor de gegevensbescherming
Gouverneur Roppesingel 25
3500 Hasselt
Ondernemingsnummer: 0410.518.450
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

3. Van wie worden persoonlijke gegevens verwerkt?

De persoonlijke gegevens die verwerkt worden zijn afkomstig van verschillende categorieën van betrokkenen:

 • Patiënten: alle natuurlijke personen die behandeld worden door zorgverleners verbonden aan de VZW Poliklinieken De Voorzorg
 • Medewerkers: zowel interne als externe, vrijwillige medewerkers, werknemers en/ of zelfstandig beroepsbeoefenaars
 • Zorgverleners: artsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen, …
 • Leveranciers en dienstverleners
 • Derden: alle personen die niet onder een van bovenstaande categorieën kunnen ingedeeld worden, maar die toch in contact komen met de VZW Poliklinieken De Voorzorg en van wie bijgevolg persoonlijke gegevens verwerkt kunnen worden, zoals vb. sollicitanten.
 • Persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, worden – door de zelfstandige beroepsbeoefenaars en/of de werknemers van het ziekenhuis – ingezameld bij de patiënt zelf, tenzij
  een andere inzamelingswijze zich opdringt in functie van de doeleinden van de verwerking of tenzij de patiënt zelf niet in staat is om de gegevens te bezorgen.

4. Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt?

Afhankelijk van de diensten waarvoor je een beroep doet, kan VZW Poliklinieken De Voorzorg een aantal persoonlijke gegevens verwerken:

 • Identificatiegegevens: naam, adres, rijksregisternummer, IP-adres …
 • Contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres , …
 • Gevoelige persoonlijke gegevens: gezondheids- en medische gegevens (vb reden van ziekenhuisopname, diagnoses, ingrepen en bevallingen, aanvragen en resultaten (labo, RX, EKG …), medische verslagen, medicatie, beeldmateriaal, voortgangsnota’s van diverse zorgverstrekkers,…), verpleegkundige gegevens, genetische gegevens, fysieke gegevens (vb fysische parameters zoals gewicht, lengte, …), psychische gegevens, kritische gegevens (bloedgroep, allergieën);
 • Financiële en administratieve gegevens: geleverde prestaties en producten; betalingstoestand van de patiënt en verzekeringsorganisatie; lidmaatschap van het ziekenfonds en andere verzekeringsorganismen; debiteurengegevens; bankrekeningnummer; …
 • Beroepsgegevens
 • Karakteristieke gegevens: leeftijd, geslacht, burgerlijke staat …
 • Afbeeldingen: foto’s, camerabeelden, documenten …
 • Geluid: opname van telefoongesprekken
 • Sociale gegevens
 • Digitale persoonlijke gegevens: e-mailadres, IP-adres …
 • Andere gegevens: gegevens die tevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze activiteiten of opgelegd werden door de wet, zoals gerechtelijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens die door ons verwerkt worden, ontvingen we ofwel via een wettelijk gereglementeerd doorgeefluik via een van onze partnerorganisaties, of van jou zelf. Dit kan zowel via direct contact met onze diensten als via onze digitale kanalen, zoals een contactformulier of websitecookies.

5. Waarom worden persoonlijke gegevens verwerkt?

We verwerken je persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden. Die zijn afhankelijk van de diensten waarop je een beroep doet en/of van de hoedanigheid (patiënt, medewerker, zorgverlener, bezoeker …) waarin je met ons in contact komt.

De verwerking van de persoonsgegevens van patiënten is op grond van de artikelen 6 en 9 GDPR onder meer mogelijk in het kader van:

 • de verstrekking van gezondheidszorgdiensten zoals bedoeld in de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt
 • de bepalingen van de Ziekenhuiswet (m.n. art. 20 en 25)
 • de wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, gecoördineerd op 14 juli 1994
 • rechtsvorderingen; of
 • een uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming van de patiënt, voor zover de toestemming voor de verwerking van patiëntgegevens overeenkomstig de artikelen 6 en 9 GDPR vereist is.

Binnen de grenzen van dit wettelijk kader hebben de verwerkingen van persoonsgegevens van patiënten binnen VZW Poliklinieken De Voorzorg met name een of meer van de volgende doeleinden voor ogen:

 • patiëntenzorg: het verrichten van preventieve geneeskunde of het stellen van een medische diagnose, het verstrekken van (medische, paramedische, verpleegkundige en sociale) zorg of behandelingen aan de betrokkene of een verwant of het beheer van de gezondheidsdiensten, in het belang van de betrokkene
 • patiëntenadministratie: het opvolgen van de behandeling van patiënten met het oog op facturatie;
 • patiëntenregistratie: het registreren van medische gegevens van patiënten voor interne door de overheid opgelegde doeleinden, evenals voor onderzoeks- en beleidsdoeleinden;
 • geneesmiddelenbeheer: verwerkingen met betrekking tot het voorschrijven en het afleveren van geneesmiddelen;
 • klachtenbehandeling: het registeren van persoonsgegevens van patiënten en/of hun vertrouwenspersonen teneinde te kunnen bemiddelen bij de aangebrachte klachten; het registeren van klachten;
 • zorgkwaliteit: verzameling en verwerking van alle gegevens met als doel de zorgkwaliteit te verbeteren;
 • wetenschappelijke registratie: de registratie van (medische) persoonsgegevens die een epidemiologisch, wetenschappelijk en/of beheersmatig karakter hebben met het oog op doelstellingen over research, onderwijs of objectieven, opgelegd door de federale of regionale overheden; In geen geval zullen andere persoonsgegevens in deze verwerkingen worden opgenomen dan deze die noodzakelijk zijn voor de bovenvermelde doeleinden en zullen deze persoonsgegevens niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden.

6. Verstrekking aan derden

Onder bepaalde omstandigheden kan VZW Poliklinieken De Voorzorg gegevens doorgeven aan derde partijen. We doen dit alleen wanneer het noodzakelijk is om een van de hierboven beschreven doeleinden uit te voeren of wanneer het wettelijk verplicht is. Voorbeelden:

 • verzekeringsinstellingen voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met toestemming van de patiënt
 • Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met toestemming van de patiënt
 • betrokken patiënten of hun vertegenwoordigers binnen de grenzen van wat is bepaald binnen de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt;
 • overheidsinstanties die door een overheidsbeslissing daartoe gemachtigd zijn;
 • externe behandelende zorgverstrekkers van de patiënt in het kader van de patiëntenzorg
 • andere instanties, voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met toestemming van de patiënt;
 • de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis of van de beroepsbeoefenaar aangesteld door het ziekenhuis, zonder toestemming van de patiënt, voor zover deze mededeling noodzakelijk is voor de verdediging van een recht in rechte of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Externe verwerkers, zoals externe auditoren, IT-dienstverleners, waarop VZW Poliklinieken De Voorzorg een beroep doet voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wij zijn wettelijk verplicht om alleen samen te werken met gegevensverwerkers die de privacywetgeving respecteren en die de passende maatregelen nemen om persoonlijke gegevens op een correcte manier te verwerken. Met elke verwerker wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten.

7. Verstrekking buiten de EU

Je persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven buiten de Europese Unie, maar enkel als

 • dit is voorzien in het kader van de verplichte verzekering
 • je dit vraagt in het kader van een internationale overeenkomst
 • het noodzakelijk is voor je vitale belangen
 • je hiervoor uitdrukkelijke toestemming verleent.

8. Bewaring

We verwerken en bewaren je gegevens voor een termijn van 2 à 30 jaar, afhankelijk van de wettelijke verplichtingen.

Voorbeelden:

 • We bewaren je medische gegevens 30 jaar.
 • Na de instelling van een rechtsvordering bewaren we je gegevens zolang de procedure loopt.

Het aanvangspunt van deze termijn is afhankelijk van de specifieke wetgeving. Wanneer je gegevens niet meer noodzakelijk zijn of er geen gerechtvaardigd belang meer is, zal VZW Poliklinieken De Voorzorg je gegevens niet meer verwerken.

9. Beveiliging

VZW Poliklinieken De Voorzorg waarborgt dat de gepaste technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om voorvallen zoals aantasting, verlies, vernietiging of openbaarmaking te voorkomen.

Indien er toch een gegevenslek zou ontstaan, zullen wij onze verantwoordelijkheid opnemen om dit zo snel mogelijk op te lossen. In geval van ernstige gegevenslekken zullen de getroffen personen en de toezichthoudende autoriteit op de hoogte gebracht worden.

10. Intern

toezicht op de verwerking VZW Poliklinieken De Voorzorg waakt erover dat bij de verwerking van persoonlijke gegevens de vertrouwelijkheid en integriteit altijd gewaarborgd is. Je gegevens worden enkel verwerkt door de bevoegde medewerkers van VZW Poliklinieken De Voorzorg.

Zij zijn gehouden tot een professionele vertrouwelijkheid of tot het beroepsgeheim.

Er werd een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon houdt binnen VZW Poliklinieken De Voorzorg toezicht op alle aspecten van de verwerking van persoonlijke gegevens, geeft advies en is het aanspreekpunt voor de betrokkenen met betrekking tot de uitoefening van hun rechten.

11. Je rechten als betrokkene

Wanneer er persoonlijke gegevens van jou verwerkt worden, beschik je over een aantal wettelijke rechten. Je rechten staan hieronder opgesomd.

Om deze rechten uit te oefenen, stuur je jouw schriftelijk verzoek naar onze functionaris voor gegevensbescherming via brief of email.

VZW Poliklinieken De Voorzorg
t.a.v. Functionaris voor de gegevensbescherming
Gouverneur Roppesingel 25
3500 Hasselt
Ondernemingsnummer: 0410.518.450
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het is mogelijk dat we je vragen een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bij te voegen zodat wij je identiteit kunnen controleren in geval van twijfel. Op die manier vermijden we dat iemand anders jouw rechten uitoefent. Zonder de nodige identificatie kunnen we jouw verzoek niet inwilligen.

Binnen de maand brengen we je op de hoogte van het gevolg dat we aan je verzoek geven. Als je verzoek erg complex is, kan de termijn verlengd worden tot maximaal 3 maanden. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht. Als je verzoek in conflict is met de privacy van andere personen, of als het wettelijk verboden is bepaalde informatie door te geven, ontvang je hiervan binnen de maand een verklaring.

A. Recht op toegang en informatie

Je kan ons op elk moment verzoeken om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die wij van jou bijhouden. Je hebt het recht op inzage in en kan eenmalig een gratis kopie krijgen van:

 • welke persoonlijke gegevens van je verwerkt worden
 • wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens
 • waarvoor die verwerkt worden
 • met welke categorieën van derden wij je persoonlijke gegevens delen
 • wat de bewaartermijn is van de gegevens
 • hoe en welke persoonlijke gegevens automatisch verwerkt worden.

B. Recht op correctie

Je hebt het recht om foutieve of onvolledige persoonlijke gegevens te laten corrigeren of aanvullen. We zorgen er dan voor dat de informatie zo snel mogelijk aangepast wordt.

C. Recht op verwijdering

Indien je persoonlijke gegevens irrelevant, verouderd of niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking, kan je ons verzoeken om ze te verwijderen. In bepaalde omstandigheden kunnen we geen gevolg geven aan zo’n verzoek. Dat is het geval wanneer je persoonlijke gegevens nog wel rechtmatig verwerkt mogen of moeten worden volgens de AVG.

Zo kunnen je gegevens niet verwijderd worden wanneer de verwerking gebeurt op basis van een wettelijke verplichting of met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, en als een verwijdering deze doeleinden onmogelijk maakt of ernstig in het gedrang brengt.

D. Recht op verzet

1. Algemeen

Wanneer de verwerking van je persoonlijke gegevens louter gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van VZW Poliklinieken De Voorzorg en je hiermee niet akkoord gaat, mag je je verzetten tegen deze verwerking. Dien hiervoor een schriftelijk bezwaar in.

Als het gaat over dwingende gerechtvaardigde belangen, is er geen verzet mogelijk.

2. Geautomatiseerde verwerkingen

Er zijn verwerkingen van je persoonlijke gegevens die volledig geautomatiseerd gebeuren. Als op basis hiervan geïndividualiseerde beslissingen genomen worden of beslissingen met individuele gevolgen, kan je je hiertegen verzetten. In de plaats van een geautomatiseerde beslissing, kan je de tussenkomst van een medewerker vragen.

We kunnen niet ingaan op je verzoek als de geautomatiseerde besluitvorming gebaseerd is op een wettelijke bepaling of je eigen uitdrukkelijke toestemming.

E. Intrekken van toestemming

Wanneer de verwerking van je persoonlijke gegevens louter en alleen gebaseerd is op je toestemming en er geen andere rechtsgrond voorhanden is, kan je jouw toestemming op elk moment intrekken. Je hoeft geen reden op te geven.

Je persoonlijke gegevens zullen dan niet verder verwerkt worden voor de doeleinden waarvoor de toestemming werd ingetrokken.

F. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt het recht om ons te vragen een kopie van de door jou verstrekte persoonlijke gegevens over te maken aan een andere instelling of een derde in een formaat dat makkelijk overdraagbaar is. Dit geldt enkel voor persoonlijke gegevens die je ons verstrekt hebt en die via geautomatiseerde processen verwerkt worden en voor zover dit niet in strijd is met de wetgeving en deze overdracht van gegevens de privacy van anderen niet nadelig beïnvloedt.

12. Klachten

Als je niet tevreden bent van de manier waarop we zijn omgegaan met een verzoek betreffende je persoonlijke gegevens, of als je een andere klacht hebt over de verwerking van je gegevens, kan je een klacht indienen. Dit kan per post of mail aan:

VZW Poliklinieken De Voorzorg
t.a.v. Functionaris voor de gegevensbescherming
Gouverneur Roppesingel 25
3500 Hasselt
Ondernemingsnummer: 0410.518.450
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De functionaris zal je klacht behandelen en je op de hoogte houden van het verdere verloop en de genomen acties.

Voldoet de afhandeling niet aan je verwachtingen? Je hebt altijd het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebeid van privacybescherming. Deze instantie zal je klacht verder onderzoeken en optreden als bemiddelaar.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel.: 02 274 48 00
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

13. Wijziging privacyverklaring

De wetgeving en onze diensten wijzigen regelmatig. Daarom is onze privacyverklaring nooit helemaal klaar. We behouden ons dan ook het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen en raden je aan om regelmatig de nieuwste versie te lezen.

Contact

Poliklinieken De Voorzorg
Gouverneur Roppesingel 25  |  3500 Hasselt
T 011 29 50 29
E info@polikliniekendevoorzorg.be  |  W www.polikliniekendevoorzorg.be
IBAN BE23 3350 0226 4691  |  BIC: BBRU BEBB
ON 0410.518.450  RPR Antwerpen, afdeling Hasselt  |  RIZIV 322

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.